Dodacie podmienky

1) Balné a poštovné

Objednaný tovar vám zašleme poštou, kuriérom. Za doručenie objednaného tovaru do 100 eur s DPH predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 4,0 euro bez DPH. Pri cene tovaru viac ako 150 eur s DPH je doprava zadarmo(neplatí pre stavebné miešačky - doprava sa účtuje podľa cenníka kuriérskej služby). V prípade, že ste na našej rozvozovej trase budete o dodaní informovaný telefonicky alebo e-mailom. Počas potvrdzovania objednávky, je možné zvoliť spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky, kde sa jasne stanoví cena za dodávku tovaru. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom
Pri prevzatí tovaru: poštovou, alebo kuriérnou dobierkou
osobne v hotovosti

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

2) Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 3-5 dní, ak nie je uvedené inak. Pri tovare na sklade je dodacia lehota 24 hodín. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

3) Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

4) Reklamácie a záruke

Zákonné práva domácich spotrebiteľov sú chránené záručnou lehotou, ktorá je na spotrebný tovar podľa Občianskeho zákonníka všeobecne stanovená na 24 mesiacov.

Vzťahy s podnikateľskými subjektmi (živnostníci, fyzické osoby, právnické osoby, štátne aj neziskové organizácie) sa riadia podľa Obchodného zákonníka. V tomto prípade záručnú lehotu určuje konkrétny dovozca či výrobca a spravidla je stanovená na dĺžku 12 mesiacov.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky včítane návodu na obsluhu, bezpečnostných výstrah a ďalších pokynov a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju pokiaľ nie je inak poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom zápis o škode alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky dopravcovi. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude brať zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

vady zapríčinené nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním
prirodzeným opotrebením

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Pri zaslaní reklamovaného tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady.

Postup pri reklamácii:

Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu, prípadne na adresu firmy, ktorá na daný výrobok vykonáva servis.

do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie (zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa), najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

5) Osobné údaje a ich ochrana

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

5.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

5.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 5.3. týchto podmienok.

5.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 5.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

5.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

5.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

účel spracúvania osobných údajov,

zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;
ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny,
ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Právo kupujúceho podľa bodu 5.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 5.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

5.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

5.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

5.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 5.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 5.10. až 5.12. vybaví predávajúci bezplatne.

5.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 5.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

5.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 5.17. a 5.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

5.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 5.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 5.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

DirectParcelDistribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35834498

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ .

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.elcon-slovakia.sk

Zákony a predpisy:

- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

6.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.4. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

6.5. Tieto obchodné, dodacie a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop